நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்..சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை.

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்……. சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை. மடிக்கணனி, …

சீனாவின் AIIB வங்கியும், அமெரிக்காவின் Woods சகோதரிகளும்

உலக அரசில் அரங்கில் இன்று கூர்மையாகப் பார்க்கப்படும் விஷயம். சீனா ஆரம்பித்துள்ள Asian Infrastructural Investment Bank –AIIB என்ற ஆசிய கனரக …