இங்கிலாந்து வெளியேற்றமும்***உலக மயமாக்கல் கொள்கையும்.

ஜூன் மாதத்தின் கடைசி பத்து நாடகளில் உலகத்தின் பரபரப்பான செய்திகளும், உள்நாட்டுச் செய்திகளும் ஒன்றையொன்று …

வீடுகளுக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்*******

தேர்தல் திருவிழா முடிந்து பதவியேற்றுள்ள அரசு வாக்களித்தபடி *எல்லா* வீடுகளுக்கும் முதல் 100 யூனிடி மின்சாரம் இலவசம் …

ஊடகச் செய்தி : மின்சாரம் வாங்கும் ஒப்பந்தமேயில்லாத, வாங்கவும்இல்லத மின்சாரத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6,874 கோடி

மின்வாரியம் ஒருலட்சம் கோடிக்கு மேலனா நட்டத்தில் இருக்கிறது. தனியாரிடம் வாங்கிய மின்சாரமும், அதில் நடந்திருக்கும் …