வீடுகளுக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்*******

தேர்தல் திருவிழா முடிந்து பதவியேற்றுள்ள அரசு வாக்களித்தபடி *எல்லா* வீடுகளுக்கும் முதல் 100 யூனிடி மின்சாரம் இலவசம் …