ஊடகச் செய்தி : மின்சாரம் வாங்கும் ஒப்பந்தமேயில்லாத, வாங்கவும்இல்லத மின்சாரத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6,874 கோடி

மின்வாரியம் ஒருலட்சம் கோடிக்கு மேலனா நட்டத்தில் இருக்கிறது. தனியாரிடம் வாங்கிய மின்சாரமும், அதில் நடந்திருக்கும் …