40,327 கோடி இழப்பை கொண்டு வரும் தமிழகத்தின் மின்சாரக்கொள்முதல்

பத்திரிக்கைச் செய்தி 1*நீண்ட கால கொள்முதல் அரசு தெடர்ந்து அறிவித்து வரும்3300 மெகா வாட் மின்சாரக் கொள்முதலில்— 2479.5 …