நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்..சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை.

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்……. சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை. மடிக்கணனி, …