சீனாவின் AIIB வங்கியும், அமெரிக்காவின் Woods சகோதரிகளும்

உலக அரசில் அரங்கில் இன்று கூர்மையாகப் பார்க்கப்படும் விஷயம். சீனா ஆரம்பித்துள்ள Asian Infrastructural Investment Bank –AIIB என்ற ஆசிய கனரக …