29.01.2015 அன்று நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட செய்தி அறிக்கை

1) தமிழக அரசு 05.12.2014 அன்று அதிக வவிலை தனியாரிடமிருந்து யூனிட் ரூ.12.50 வீதம் 29.50 மில்லியன் யூனிட் (295 கோடி) மட்டுமே …