சீன மின் உற்பத்தி இயந்திரங்களும் – இந்திய உற்பத்தியாளர்களும்

தமிழகம் காட்டுப்பள்ளி மற்றும் உடன்குடி மின்நிலையங்களுக்கான ஒப்பந்த புள்ளிகள் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது. …

ஒரு லட்சம் மெகாவாட்சூரிய ஒளி மின்சாரம் அறிவிப்பும்-உண்மை நிலையும்

2015 பிப்ரவரியில், டெல்லியில் நடந்தேறியுள்ள Re Invest 2015 என்ற மரபுசாரா மின்சாரம் பற்றிய வணிக மாநாடு, உலகில் முதன்மையானது …